Cele Polskiego Towarzystwa Onkologicznego:

 1. rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie onkologii i szerzenie postępu w tej dziedzinie,
 2. działanie na rzecz stałego podnoszenia poziomu oświaty zdrowotnej w zakresie onkologii wśród społeczeństwa RP,
 3. współdziałanie z innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi w organizowaniu walki z rakiem,
 4. zachęcanie członków PTO do pracy naukowej w dziedzinie onkologii,
 5. współdziałanie w szkoleniu fachowych pracowników w zakresie Onkologii.

PTO realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji i posiedzeń naukowych w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 2. organizowanie sekcji naukowych,
 3. prowadzenie działalności oświatowej i popularyzatorskiej z zakresu onkologii,
 4. inicjowanie i popieranie działań mających na celu opracowanie istotnych zagadnień z dziedziny onkologii,
 5. redagowanie czasopisma Nowotwory
 6. współpracę w zakresie onkologii z odpowiednimi stowarzyszeniami zagranicznymi i międzynarodowymi,
 7. podejmowanie wszelkich innych prac i działań zmierzających do poniesienia w Polsce wiedzy z zakresu onkologii oraz współdziałanie w tym względzie z władzami, towarzystwami, organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi.
Na podstawie Statutu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (Rozdział II, paragraf 7 i 8)