Cele PTBR Oddział w Krakowie

§ 8
Celem Towarzystwa jest popieranie i popularyzacja badań dotyczących działania promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego na materię, zwanych dalej „badaniami radiacyjnymi”.
§9
Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo prowadzi następującą działalność statutową:
  1. organizuje nieodpłatnie odczyty, wykłady i konkursy dotyczące badań radiacyjnych;
  2. przyznaje nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe i popularyzację wiedzy z zakresu badań radiacyjnych;
  3. przyznaje stypendia dla młodych naukowców;
  4. popiera publikacje z zakresu badań radiacyjnych i pokrewnych;
  5. występuje do właściwych władz z inicjatywami dotyczącymi stanu wiedzy i potrzeb z zakresu badań radiacyjnych i pokrewnych w Polsce;
  6. utrzymuje kontakty naukowe z innymi podmiotami w kraju i za granicą;
    uczestniczy w pracach nad dziejami badań radiacyjnych w Polsce.
Wyciąg ze Statutu Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie