Klinika Onkologii Klinicznej

p.o. Kierownika: dr n. med. Janusz Rolski
tel. 12 63 48 232

Pracownicy Kliniki
lek. med. Tomasz Zemełka - Kierownik Oddziału Dziennego Kliniki Onkologii Klinicznej
lek. med. Małgorzata Domagała-Haduch
dr n. med. Anna Drosik
dr n. med. Marek Jasiówka
lek. med. Małgorzata Osielczak

Działalność Kliniki

Działalność naukowa Kliniki ukierunkowana jest na prowadzenie międzynarodowych badań klinicznych, głównie u chorych na raka sutka, w leczeniu uzupełniającym (współpraca z grupą BCIRG) oraz paliatywnym. Ponadto badania prowadzone są we współpracy z EORTC u chorych na czerniaka, także w leczeniu uzupełniającym oraz paliatywnym. Klinika bierze również udział w badaniu nowych terapii celowanych u chorych na zaawansowanego raka płuca, raka jajnika oraz raka jelita grubego. U chorych na raka jelita grubego prowadzone są również badania dotyczące fototerapii w przypadku rozsiewu nowotworu do wątroby. Udział w międzynarodowych badaniach klinicznych zaowocował kilkoma publikacjami w znanych czasopismach onkologicznych (kilka innych przygotowywanych do druku) oraz kilkunastoma prezentacjami na międzynarodowych zjazdach, takich jak ASCO, ESMO i ECCO.

Klinika prowadzi również badania nad kardiotoksycznością trastuzumabu w leczeniu uzupełniającym chorych na raka sutka z wykorzystaniem nowej generacji MUGA oraz poziomu przedsionkowego czynnika natriuretycznego.

Badana jest również toksyczność płucna cytostatyków przy wykorzystaniu HRCT

Wybrane Publikacje

  1. J. Rolski, A.Grela-Wojewoda. (2007) Rola chemioterapii w raku sutka u kobiet w okresie przed i pomenopauzalnym". Nowotwory. Journal of Oncology; 57: 47-52.
  2. M.Ziobro, J. Rolski, A.Grela-Wojewoda. (2008) Wyniki leczenia paliatywnego temozolomidem chorych na glejaki złośliwe mózgu. Neurologia i Neurochirurgia Polska; 42:
  3. G. V..Scaliotti, P.Parikh, J.von Pawel, J. Rolski i wsp. (2008) ,Phase III study comparing cisplatin plus gemcitabine with cisplatin plus pemetreksed in chemotherapy-naive patients with advanced-stage non-small-cell lung cancer. J. Clin. Oncol.; 26: 3543-3551
  4. R. Ramlau, E. Quoix, J. Rolski i wsp. (2008) A Phase II study of Tg 4010 (Mva-Muc1-II2) in association with chemotherapy in patients with stage III/IV non-small cell lung cancer. Journal of Thoracic Oncology; 3: 735-744.
  5. M. Skoczek, A.Grela - Wojewoda, J. Rolski. (2008) Terapia celowana. Część II. Zastosowanie kliniczne leków hamujących aktywność kinazy tyrozynowej - przeciwciała monoklonalne. Współczesna Onkologia; 12: 363-369.
  6. J. Rolski, M. Niemiec. (2008) Inhibitory integryn w leczeniu nowotworów. Współczesna. Onkologia; 12: 374-379.

iso lifescience