Klinika Onkologii Klinicznej

Kierownik: dr n. med. Janusz Rolski
tel. 12 63 48 232

Działalność Kliniki

Działalność Kliniki Onkologii Klinicznej, dzięki możliwości kompleksowej diagnostyki oraz leczenia skojarzonego ukierunkowana jest głównie na leczenie skojarzone raka piersi, raka jelita grubego, czarniaka oraz mięsaków tkanek miękkich. Klinika posiada dostęp do wszystkich programów lekowych , w tym jako jedyna w województwie do programów obejmujących leczenie terapiami celowanymi czerniaka oraz mięsaki tkanek miękkich.
Działanie naukowe kliniki ukierunkowane jest na prowadzenie międzynarodowych badań klinicznych. Badania te były i są prowadzone we współpracy z EORTC oraz z grupą BCIRG. Klinika wniosła istotną rolę do wprowadzenia do leczenia takich leków jak trastuzumab w leczeniu raka piersi, czy erytropoetyna w leczeniu anemii chorób nowotworowych. Brała również udział w badaniach nowej generacji leków przeciwwymiotnych, doustnej postaci winorelbiny oraz nowych form hormonoterapii (fulwestrant). Udział w międzynarodowych badaniach klinicznych zaowocował publikacjami w znanych czasopismach naukowych oraz kilkunastoma prezentacjami na międzynarodowych zjazdach, takich jak ASCO, ESMO i ECCO. Klinika prowadzi również badanie nad kardiotoksycznością trastuzumabu z z wykorzystaniem nowej generacji MUGA.

Badana jest również toksyczność płucna cytostatyków przy wykorzystaniu HRCT.

Od września 2019 w Klinice Onkologii zatrudnieni zostali wszyscy samodzielni pracownicy naukowi, którzy wcześniej zajmowali się leczeniem chłoniaków w Klinice Hematologii UJCM. Tworzą w Instytucie Onkologii Pododdział Nowotworów układu Chłonnego, specjalizujący się w leczeniu chłoniaków nieziarniczych, chłoniaka Hodgkina i przewlekłej białaczki limfatycznej.

Możliwości kompleksowej diagnostyki i leczenia jakie stwarza COI, współpraca – w ramach tej samej instytucji - z Kliniką Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Gliwicach oraz dostęp do nowych technologii medycznych w ramach prowadzonych w Pratia-MCM badań klinicznych, oznacza nową jakość leczenia. Powstał tu nowy ośrodek referencyjnego leczenia chorób nowotworowych układu chłonnego dla Pacjentów z południowo-wschodniej Polski.

Zespół ds. Leczenia nowotworów układu chłonnego prowadzi badania nad skutecznością immunoterapii (nowych przeciwciał monoklonalnych, leków immunomodulujących, inhibitorów punktu kontrolnego, przeciwciał bispecyficznych) oraz leków celowanych, takich jak selektywne inhibitory kinazy Brutona, kinazy IP3, BCL-2 czy EZH2. Członkowie Zespołu są współautorami publikacji, które u chorych z chłoniakami, doprowadziły do rejestracji przez FDA i EMA 12 z 17 powstałych w tym czasie leków, takich jak m.in. ibrutyni, akalabrutynib, idelalisib, wenetoklaks, brentuksymab, Belinostat,piksantron, biosymilary rytusymabu i lenalidomid, by wymienić tylko najważniejsze.

Współpracujemy blisko ze stowarzyszeniem Przyjaciół Chorych na Chłoniaki Przebiśnieg. W celu propagowania wśród Chorych wiedzy o chłoniakach, ich objawach, diagnostyce i metodach nowoczesnego leczenia, założyliśmy Fundację Pokonaj Chłoniaka, prowadzącą stronę internetową.


chloniak

iso lifescience