Klinika Nowotworów Układowych
i Uogólnionych

Kierownik: dr med. Ida Cedrych
tel. 12 63 48 232

Pracownicy Kliniki
dr med. Marek Ziobro - Zastępca Kierownika Kliniki
dr med. Marek Jasiówka - Kierownik Poradni Genetycznej
lek. med. Tomasz Zemełka - Kierownik Oddziału Chemioterapii Dziennej
lek. med. Barbara Rysz-Postawa
lek. med. Aleksandra Grela-Wojewoda
lek. med. Maciej Niemiec
lek. med. Ewelina Kojs-Pasińska
lek. med. Tomasz Muszalski
lek. med. Małgorzata Osielczak
lek. med. Łukasz Małecki
Rezydenci
lek. med. Katarzyna Bocheńska
lek. med. Dominika Paradowska
lek. med. Małgorzata Domagała-Haduch
lek. med. Maksymilian Kruczała
lek. med. Agnieszka Pietruszka
lek. med. Agnieszka Roman
lek. med. Patrycja Wiktor
lek. med. Paweł Hernik
lek. med. Joanna Stój

Działalność Kliniki

Działalność naukowa Kliniki ukierunkowana jest na prowadzenie międzynarodowych badań klinicznych, głównie u chorych na raka sutka, w leczeniu uzupełniającym (współpraca z grupą BCIRG) oraz paliatywnym. Ponadto badania prowadzone są we współpracy z EORTC u chorych na czerniaka, także w leczeniu uzupełniającym oraz paliatywnym. Klinika bierze również udział w badaniu nowych terapii celowanych u chorych na zaawansowanego raka płuca, raka jajnika oraz raka jelita grubego. U chorych na raka jelita grubego prowadzone są również badania dotyczące fototerapii w przypadku rozsiewu nowotworu do wątroby. Udział w międzynarodowych badaniach klinicznych zaowocował kilkoma publikacjami w znanych czasopismach onkologicznych (kilka innych przygotowywanych do druku) oraz kilkunastoma prezentacjami na międzynarodowych zjazdach, takich jak ASCO, ESMO i ECCO.

Klinika prowadzi również badania nad kardiotoksycznością trastuzumabu w leczeniu uzupełniającym chorych na raka sutka z wykorzystaniem nowej generacji MUGA oraz poziomu przedsionkowego czynnika natriuretycznego.

Badana jest również toksyczność płucna cytostatyków przy wykorzystaniu HRCT

Wybrane Publikacje

  1. J. Rolski, A.Grela-Wojewoda. (2007) Rola chemioterapii w raku sutka u kobiet w okresie przed i pomenopauzalnym". Nowotwory. Journal of Oncology; 57: 47-52.
  2. M.Ziobro, J. Rolski, A.Grela-Wojewoda. (2008) Wyniki leczenia paliatywnego temozolomidem chorych na glejaki złośliwe mózgu. Neurologia i Neurochirurgia Polska; 42:
  3. G. V..Scaliotti, P.Parikh, J.von Pawel, J. Rolski i wsp. (2008) ,Phase III study comparing cisplatin plus gemcitabine with cisplatin plus pemetreksed in chemotherapy-naive patients with advanced-stage non-small-cell lung cancer. J. Clin. Oncol.; 26: 3543-3551
  4. R. Ramlau, E. Quoix, J. Rolski i wsp. (2008) A Phase II study of Tg 4010 (Mva-Muc1-II2) in association with chemotherapy in patients with stage III/IV non-small cell lung cancer. Journal of Thoracic Oncology; 3: 735-744.
  5. M. Skoczek, A.Grela - Wojewoda, J. Rolski. (2008) Terapia celowana. Część II. Zastosowanie kliniczne leków hamujących aktywność kinazy tyrozynowej - przeciwciała monoklonalne. Współczesna Onkologia; 12: 363-369.
  6. J. Rolski, M. Niemiec. (2008) Inhibitory integryn w leczeniu nowotworów. Współczesna. Onkologia; 12: 374-379.

iso lifescience