Klinika Chirurgii Onkologicznej

Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
tel. 12 63 48 666
e-mail: stanislaw.klek@onkologia.krakow.pl

Klinika Chirurgii Onkologicznej zajmuje się diagnostyką i leczeniem chirurgicznym wszystkich nowotworów z obszaru:
- jamy brzusznej (rak jelita grubego, rak żołądka, nowotwory wątroby – pierwotne i wtórne, w tym leczenie przerzutów do wątroby), nowotwory trzustki, śledziony, nadnerczy),
- piersi (rak piersi oraz rzadkie nowotwory piersi),
- tarczycy,
- skóry (czerniak),
- mięsaki tkanek miękkich.
Dodatkowo w Klinice wykonuje się procedury umożliwiające leczenie przeciwnowotworowe, w tym implantację portów naczyniowych oraz wytwarzanie przezskórnych endoskopowych gastrostomii (PEG), chirurgicznych gastrostomii i jejunostomii. Wykonuje się także zabiegi diagnostyczno-terapeutyczne (biopsje otwarte narządowe, wycięcia nowotworów skóry - w wybranych przypadkach z plastyką miejscową, wycięcia węzłów chłonnych diagnostyczne, biopsje mammotomiczne).

Leczenie chirurgiczne prowadzone jest zgodnie ze standardami światowymi. Zabiegi wykonywane są przede wszystkim za pomocą technik minimalnie inwazyjnych (laparoskopia, endoskopia), a opieka prowadzona jest według zasad nowoczesnej opieki okołooperacyjnej (protokół ERAS). Plan postępowania diagnostycznego i leczenia każdego pacjenta powstaje w oparciu o zespołowe i wielodyscyplinarne decyzje. Klinika Chirurgii Onkologicznej bardzo ściśle współpracuje z lekarzami z Kliniki Onkologii Klinicznej i Kliniki Radioterapii. Dzięki temu, poprzez ustalenie optymalnej kolejności leczenia przedoperacyjnego/pooperacyjnego (chemioterapia, radioterapia) i leczenia chirurgicznego (minimalnie inwazyjnego, oszczędzającego), udaje się u pacjentów uzyskać lepsze odległe wyniki leczenia (dłuższe przeżycie bez objawów nowotworu) oraz lepszą jakość życia po zabiegu operacyjnym.

Część zabiegów jest wykonywana w trybie „chirurgii jednego dnia”, gdzie pacjent po zabiegu jeszcze w tym samym dniu udaje się do domu bez konieczności pozostawania w szpitalu.

Chirurgiczne leczenie raka jelita grubego obejmuje zabiegi operacyjne okrężnicy i odbytnicy, które wykonuje się w sposób minimalnie inwazyjny (resekcje laparoskopowe, procedury endoskopowe), w sposób maksymalnie korzystny dla pacjenta (zabiegi z oszczędzeniem zwieraczy w raku odbytnicy, w tym TaTME i TEM). Podobne podejście ma miejsce w przypadku raka żołądka i innych chorób nowotworowych narządów jamy brzusznej.

Leczenie raka piersi oparte jest o powołany w tym roku Breast Unit i obejmuje pełne spektrum interwencji diagnostyczno-terapeutycznych. Standardem w naszej klinice są zabiegi onkoplastyczne - podczas jednego zabiegu wykonuje się oszczędzający zabieg na pierś, a powstały ubytek po guzie zamyka się technikami chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Przekłada się to na lepszy wynik estetyczny leczenia chirurgicznego, przy zachowanej radykalności onkologicznej. Stosujemy procedurę oznaczenia węzła chłonnego wartowniczego (pierwszego węzła chłonnego spływu chłonki z piersi), która pozwala na zachowanie układu chłonnego pachowego, co znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia obrzęku chłonnego kończyny górnej, po stronie operowanej.

W przypadku zmian wieloogniskowych lub wieloośrodkowych oraz bardziej zaawansowanych raków piersi wykonujemy zabiegi mastektomii (amputacji piersi) z jednoczasową lub odroczoną (dwuetapową) rekonstrukcją piersi. Należy podkreślić, że standardem leczenia w naszej jednostce u pacjentek z miejscowo zaawansowanym rakiem piersi jest leczenie systemowe, które w dużym odsetku prowadzi do remisji (zmniejszenie masy guza) i możliwości leczenia oszczędzającego pierś.

Klinika zajmuje się też wprowadzaniem do praktyki klinicznej nowych technologii oraz szkoleń lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej i onkologicznej.

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziałów Chirurgii i Intensywnej Terapii

mgr Dorota Lech

Lekarze Kliniki Chirurgii Onkologicznej

prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

dr n. med. Wojciech Łobaziewicz

dr n. med. Elżbieta Marczyk

dr n. med. Jacek Tabor (Kierownik Pracowni Endoskopii)

dr n. med. Zbigniew Darasz

dr n. med. Wojciech Kibil

lek Tomasz Nikliński

lek Mariusz Wilczek

dr n. med. Jerzy W. Mituś

Lekarze Rezydenci: Justyna Wajda, Joanna Welanyk, Dagmara Kozłowska, Helena Podwysocka, Rafał Pamuła

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik: dr n. med. Marek Mizianty

dr n. med. Barbara Machowska

lek. Małgorzata Wilczek

lek. Edyta Drab

lek. Łukasz Hyliński

lek Anna Kasperczyk-Galska


iso lifescience